FAQ

Vanliga frågor
Vad är Motifire?
Det är en plattform där vi digitaliserat evidensbaserade behandlingsmetoder och som gör det möjligt för fler att få tillgång till terapi till ett överkomligt pris. Patienten jobbar till stor del på egen hand men hela tiden har tillgång till en psykolog online som följer arbetet och kan vägleda och uppmuntra längs vägen.
Varför finns Motifire?
Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och nu står psykiska besvär för närmare 50 procent av alla sjukskrivningar. Motifire vill verka för en förbättring av den psykiska hälsan genom de unika och prisvärda evidensbaserade tjänster vi erbjuder.
Vad består behandlingen av?
Motifires plattform består av olika moduler som en psykolog selekterar åt dig som patient utifrån din problembild. Behandlingen består av eget patientarbete där man hela tiden har tillgång till en psykolog som vägleder en genom behandlingen. Det egna arbetet består i att besvara frågor, göra skattningar av sitt mående och sina vanor, genomföra övningar, titta på korta filmer och bildspel, läsa texter och göra reflektioner. Allt detta arbete dokumenteras och följs av psykologen som kan kliva in när hen bedömer att det behövs. Patienten kan också när som helst påkalla hjälp från psykologen via den inbyggda chattjänsten.


Hur mycket tid tar behandlingen?
Vi rekommenderar att man jobbar 10-15 minuter varje dag, det ger bäst effekt för de allra flesta. Dock finns en frihet att jobba i sin egen takt inom vissa ramar som sätts upp av psykologen. Terapeutiska insikter och färdigheter kan inte pressas in på kort tid utan effekten märks när man börjar tillämpa insikterna i vardagen. Därför är det bra att varva terapin med att leva som vanligt. Vilken vetenskaplig grund vilar Motifire på? Forskning visar att kognitiv beteendeterapi, och framförallt den utvecklade form som kallas ACT är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för att behandla psykiska besvär. Åtskilliga svenska och internationella studier visar också att KBT på internet har god effekt och är ofta till och med mer effektiv än att träffa en terapeut vid fysiska besök.
Hur vet jag att behandlingen verkligen fungerar?
Motifire har haft mer än 300 patienter som genomgått behandling och vi vet att 7 av 10 får mycket goda effekter av behandlingen. Av de som inte upplever att det fungerat har de allra flesta inte gjort sin del fullt ut. Detta är ett arbetsprogram där patienten engageras. Psykologen hjälper till, vägleder, ger rekommendationer, uppmuntrar och värderar patientens arbete men gör inte själva jobbet.
Är det inte mer effektivt att gå i terapi?
Nej, det är inte säkert. Det kan vara tvärtom. Vi vet att det finns en rad fördelar med våra behandlingsprogram, läs mer här. Det är svårt att jämföra Motifire med individuell terapi hos psykolog. Vi vill också hjälpa de som annars inte får någon hjälp alls, pga ekonomiska anledningar eller för låg tillgång till psykologer på orten där man bor.
Kan Motifire garantera resultat?
Vi kan garantera att de hjälpmedel och verktyg du får tillgång till i behandlingen har bevisad effekt i forskningsstudier. I slutändan är det du som måste göra de nödvändiga förändringarna i ditt liv. Hur gör jag om jag vill göra om en särskild övning? Det går att gå tillbaka och göra om övningar eller se bildspel och filmer igen för att repetera, dock inte skriva nya svar i fritextfälten och göra nya skattningar över hur du mår i dagsläget.
Vad händer med det jag skriver under behandlingen?
Allt som skrivs in i textfält eller skattningar som görs i programmet sparas i Motifires databas. Du behöver inte spara, det sker automatiskt. Ingen annan kan läsa det du skrivit in eller de val du gjort och vi sparar data på ett säkert sätt enligt rådande lagstiftning. Psykologen dokumenterar arbetet med patienter i en journal enligt hälso- och sjukvårdslagen. Journalföringen görs veckovis och är till för att säkerställa att patienten får en god och effektiv vård. Journalen består av en sammanfattning av det patienten och psykologen arbetat med.
Finns det risk att någon läser det jag skriver i Motifire, t.ex. min arbetsgivare?
Nej, ingen läser det du skriver i Motifire utöver den behandlande psykologen.
Hur skyddas min personliga integritet?
Kommunikationen mellan användarens dator/mobil och hemsidan krypteras med HTTPS/SSL, precis som det fungerar på våra svenska banker idag. Det finns inte möjlighet för någon annan att se vad du har svarat eller skrivit in i programmet. Vi följer Datainspektionens riktlinjer och krav på skydd av personlig information. Det innebär bland annat att du enligt Personuppgiftslagen (PUL) har rätt att få reda på vilken information som sparats kring dig. Vi försäkrar att vi inte kommer sälja någon information som du lämnat till oss till tredje part, det vill säga andra företag som skulle kunna använda den i marknadsföringssyfte.
Vad händer om jag som patient drabbas av akuta eller mycket svåra besvär under behandlingen?
Det finns inbyggt i systemet att psykologen uppmärksammas på vissa varningssignaler och rekommenderar då dig som patient att ta kontakt med vården.
Behöver jag vara sjukskriven för att komma till er?
Nej. Vi behandlar både sjukskrivna och de som är arbetsföra men som inte mår 100 procent bra.
Vem betalar behandlingen?
Du betalar själv för din behandling, eller så bekostas den av din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag om de har avtal med oss.
Vad skiljer er behandling mot traditionell terapi med psykolog?
Genom vår digitala plattform gör du som patient en stor del av jobbet själv. Psykologen följer och vägleder dig genom behandlingen och bedömer kontinuerligt det arbete du lägger ner, säger till när det är dags för nästa steg osv. Eftersom det tar mindre av psykologens tid i anspråk jämfört med vanlig terapi, blir priset mer överkomligt. Dessutom slipper du resor till och från kliniken. Du får ditt nedlagda arbete dokumenterat i tydliga rapporter som är motiverande. Utöver det mäter vi resultat av din behandling genom att kartlägga dina symptom flera gånger under resans gång.